13.1. Good Practices

../../_images/goodpractices-programmer-exp.png

Figure 13.1. Code Complexity vs. Programmer Experience

13.1.1. Range

>>> i = 0
>>>
>>> while i < 5:
...   i += 1
>>> for i in range(5):
...   pass

13.1.2. ForEach

For:

for (int i = 0; i <= 10; i++) # C/C++/Java
for (var i = 0; i <= 10; i++) # JavaScript

i = 0
while i <= 10: # Python
  i += 1

ForEach Element:

for (var element : collection)  # Java
for (let element of collection) # JavaScript
for element in collection    # Python
for i in range(0,10)       # Python

ForEach Index:

for (let idx in collection)     # JavaScript
for idx in range(len(collection))  # Python
>>> DATA = ['a', 'b', 'c']
>>>
>>> for i in range(len(DATA)):
...   value = DATA[i]
>>> DATA = ['a', 'b', 'c']
>>> for value in DATA:
...   pass

13.1.3. Sum

>>> DATA = [1, 2, 3]
>>> total = 0
>>>
>>> for i in range(len(DATA)):
...   total += DATA[i]
>>> DATA = [1, 2, 3]
>>> sum(DATA)
6

13.1.4. Enumerate

>>> DATA = ['a', 'b', 'c']
>>> i = 0
>>>
>>> while i < len(DATA):
...   value = DATA[i]
...   i += 1
>>> DATA = ['a', 'b', 'c']
>>>
>>> for i, value in enumerate(DATA):
...   pass

13.1.5. Zip

>>> header = ['a', 'b', 'c']
>>> values = [1, 2, 3]
>>> result = {}
>>>
>>> for i in range(len(header)):
...   key = header[i]
...   val = values[i]
...   result[key] = value
>>> header = ['a', 'b', 'c']
>>> values = [1, 2, 3]
>>>
>>> result = zip(header, values)
>>> dict(result)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

13.1.6. List Comprehension

>>> DATA = ['a', 'b', 'c']
>>> result = []
>>>
>>> for x in DATA:
...   result.append(x)
...
>>> result
['a', 'b', 'c']
>>> DATA = ['a', 'b', 'c']
>>> result = [x for x in DATA]
>>> result
['a', 'b', 'c']

13.1.7. Set Comprehension

>>> DATA = ['a', 'b', 'c']
>>> result = set()
>>>
>>> for x in DATA:
...   result.add(x)
>>> DATA = ['a', 'b', 'c']
>>> result = {x for x in DATA}

13.1.8. Dict Comprehension

>>> DATA = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
>>> result = dict()
>>>
>>> for key, value in DATA.items():
...   result[key] = value
>>> DATA = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
>>> result = {k:v for k,v in DATA.items()}

13.1.9. Map

>>> def func(x):
...   return float()
...
>>> DATA = [1, 2, 3]
>>> result = (func(x) for x in DATA)
>>> def func(x):
...   return float()
...
>>> DATA = [1, 2, 3]
>>> result = map(func, DATA)

13.1.10. Filter

>>> def func(x):
...   return x % 2 == 0
...
>>> DATA = [1, 2, 3]
>>> result = (x for x in DATA if func(x))
>>> def func(x):
...   return x % 2 == 0
...
>>> DATA = [1, 2, 3]
>>> result = filter(func, DATA)

13.1.11. For Else

>>> DATA = [1, 2, 3]
>>> FIND = 10
>>> found = False
>>>
>>> for value in DATA:
...   if value == FIND:
...     print('Found')
...     found = True
...     break
...
>>> if not found:
...   print('Not Found')
Not Found
>>> DATA = [1, 2, 3]
>>> FIND = 10
>>>
>>> for value in DATA:
...   if value == FIND:
...     print('Found')
...     break
... else:
...   print('Not Found')
Not Found

13.1.12. While Else

>>> DATA = [1, 2, 3]
>>> FIND = 10
>>> found = False
>>>
>>> while i < len(DATA):
...   value = DATA[i]
...   i += 1
...   if value == FIND:
...     print('Found')
...     found = True
...     break
...
>>> if not found:
...   print('Not Found')
Not Found
>>> DATA = [1, 2, 3]
>>> FIND = 10
>>>
>>> while i < len(DATA):
...   value = DATA[i]
...   i += 1
...   if value == FIND:
...     print('Found')
...     break
... else:
...   print('Not Found')
Not Found

13.1.13. Str Startswith

>>> data = 'virginica'
>>> data[:1] == 'v'
True
>>> data[:1] == 'v' or data[:1] == 's'
True
>>> data = 'virginica'
>>> data.startswith('v')
True
>>> data.startswith(('v', 's'))
True

13.1.14. Str Endswith

>>> data = 'virginica'
>>> data[-3:] == 'osa'
False
>>> data[-3:] == 'osa' or data[-2:] == 'ca'
True
>>> data = 'setosa'
>>> data.endswith('osa')
True
>>> data.endswith(('osa', 'ca'))
True

13.1.15. Str Join Newline

>>> data = ['line1', 'line2', 'line3']
>>> result = [line+'\n' for line in data]
>>> data = ['line1', 'line2', 'line3']
>>> result = '\n'.join(data)

13.1.16. Others

 • all()

 • any()

 • iter()

 • next()

13.1.17. Functools

>>> from functools import *

13.1.18. Itertools

 • https://docs.python.org/3/library/itertools.html

 • More information in Itertools

 • count(start=0, step=1)

 • cycle(iterable)

 • repeat(object[, times])

 • accumulate(iterable[, func, *, initial=None])

 • chain(*iterables)

 • compress(data, selectors)

 • islice(iterable, start, stop[, step])

 • starmap(function, iterable)

 • product(*iterables, repeat=1)

 • permutations(iterable, r=None)

 • combinations(iterable, r)

 • combinations_with_replacement(iterable, r)

 • groupby(iterable, key=None)

>>> from itertools import *

13.1.19. The Zen of Python

 • PEP 20 -- The Zen of Python

 • By Tim Peters

 • import this

English:

 • Beautiful is better than ugly.

 • Explicit is better than implicit.

 • Simple is better than complex.

 • Complex is better than complicated.

 • Flat is better than nested.

 • Sparse is better than dense.

 • Readability counts.

 • Special cases aren't special enough to break the rules.

 • Although practicality beats purity.

 • Errors should never pass silently.

 • Unless explicitly silenced.

 • In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.

 • There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.

 • Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.

 • Now is better than never.

 • Although never is often better than right now.

 • If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.

 • If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.

 • Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!

Polish:

 • Piękne jest lepsze niż brzydkie.

 • Wyrażone wprost jest lepsze niż domniemane.

 • Proste jest lepsze niż złożone.

 • Złożone jest lepsze niż skomplikowane.

 • Płaskie jest lepsze niż wielopoziomowe.

 • Rzadkie jest lepsze niż gęste.

 • Czytelność się liczy.

 • Sytuacje wyjątkowe nie są na tyle wyjątkowe, aby łamać reguły.

 • Choć praktyczność przeważa nad konsekwencją.

 • Błędy zawsze powinny być sygnalizowane.

 • Chyba że zostaną celowo ukryte.

 • W razie niejasności powstrzymaj pokusę zgadywania.

 • Powinien być jeden -- i najlepiej tylko jeden -- oczywisty sposób na zrobienie danej rzeczy.

 • Choć ten sposób może nie być oczywisty jeśli nie jest się Holendrem.

 • Teraz jest lepsze niż nigdy.

 • Chociaż nigdy jest często lepsze niż natychmiast.

 • Jeśli rozwiązanie jest trudno wyjaśnić, to jest ono złym pomysłem.

 • Jeśli rozwiązanie jest łatwo wyjaśnić, to może ono być dobrym pomysłem.

 • Przestrzenie nazw to jeden z niesamowicie genialnych pomysłów -- miejmy ich więcej!

13.1.20. Style Guide for Python Code

13.1.21. Further Reading